Herb

Zadania statutowe

Celem Związku OSP RP jest m.in. :

  • działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami ( np. wypadkami, awariami, katastrofami),
  • działanie na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej oraz sportu, rozwijanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży, wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej, informowanie o występujących zagrożeniach pożarniczych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania, organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.